Bibliography

Barbeau, Marius. 1932-33. Correspondence with Kiang Kang-Hu (1932 –1933). Fonds Marius Barbeau. B208 f.28. Archives, Canadian Museum of Civilization.

---. 1934. Asiatic Survivals in Indian Songs. The Musical Quarterly XX (1), January: 107-116.

---. 1934. The Siberian origin of our north-western Indians. In Proceedings of the fifth Pacific Science Congress, Victoria and Vancouver, B.C., Canada, 1933, 2777-2788. Toronto: University of Toronto Press.

---. 1962. Buddhist dirges on the north Pacific coast. The Journal of the International Folk Music Council XIV: 16-21.

Chan, Margaret Rose Wai Wah. 2001. Chinese-Canadian festivals: where memory and imagination converge for diasporic Chinese communities in Toronto. PhD diss., York University.

Chang, Daisy, Helen Cheung, and Randy Wong. 1984. Our chosen land. Toronto: Chinese Canadian National Council.

Chen, Qi. 2003. Yuan ming qing xi qu gu shi ji (gu ben cha tu). Shanghai: Shanghai ci shu chu ban she.

Con, Harry, et al. 1982. From China to Canada: a history of the Chinese communities in Canada. Toronto: McClelland and Stewart.

Cui, Le Quan. 2007. Tu shuo zhong guo gu dai bai xi za ji. Shanghai: Shi jie tu shu.

Gao, Fu Min. 2006. Zhong guo kung qu lun tan (2005). Suzhou, Jiansu province: Su zhong da xue chu ban she.

The Gazette, 1932. Studying Chinese and Indian music. December 14.

Guan, Han Qin. 2003. Dou e yuan. Zhengzhou: Zhong zhou gu ji chu ban she.

Guo, Di. 2005. Zhong guo xi ju jing dian zuo pin shang xi. Beijing: Gao deng jiao yu chu ban she.

Hoe, Ban Seng. 1989. Beyond the golden mountain: Chinese cultural traditions in Canada. Gatineau: Canadian Museum of Civilization.

Hong, Sheng. 2006. Chang sheng dian. Shanghai: Hua dong shi fan da xue chu ban she.

Huang, Evelyn, and Lawrence Jeffrey. 1992. Chinese Canadians: voices in a community. Vancouver: Douglas and McIntyre.

Jinpei, Huang, and A. R. Thrasher. 1993. "Cantonese music societies of Vancouver: a social and historical survey" Canadian Folk Music Journal / Revue de musique folklorique canadienne 21: 31-39.

Johnson, Elizabeth Lominska. 1996. "Cantonese opera in its Canadian context: the contemporary vitality of an old tradition" Theatre Research in Canada / Recherches théâtrales au Canada 17(1): Spring/Printemps.

Li, Ling Long. 2007. Zhong guo xi ju. Shanghai: Tong ji da xue chu ban she.

Li, Peter S. 1987. The Cantonese opera in Toronto. MA Thesis, York University.

---. 1998 The Chinese in Canada. 2nd ed. Toronto: Oxford University Press.

Liao, Ben. 2006. Zhong guo xi qu fa zhan jian shi. Tai yuan: Shan xi jiao yu chu ban she.

Liao, Quan Jing. 2005. Zhong guo xi ju xun si lu. Beijing: Wen hua yi shu chu ban she.

Liu, Xin Hua. 2006. Xi mi tao zui lu. Beijing: Tong xi chu ban she.

Liu, Yue Mei. 2006. Zhong guo xi qu yi xiang: jue ce chuan dai. Beijing: Zhong guo xi ju chu ban she.

Lu, Ying Kun. 1992. Zhong guo xi qu yu she hui zhu se. Chang chun: Ji lin jiao yu chu ban she.

Luo, Zheng. 2007. Zhong guo kung qu shi er jiang. Guilin: Guang xi shi fan da xue chu ban she.

Min, Du Jun. 2008. The Development of Chinese Records to 1911. Antique Phonograph News: the Canadian Antique Phonograph Society Jan/Feb.

Niu, Biao. 2004. Zhong guo xi qu shi jiao cheng. Beijing: Wen hua yi shu chu ban she.

Qian, Jiu Yuan. 2006. Yue: zhong guo gu dian xi ju de min zu xing gen yuan. Hefei Shi: He fei gong ye da xue chu ban she.

Qin, Hua Sheng. 2006. Qing dai xi qu fa zhan shi (shang xia juan). Guangdong: Lu you chu ban she.

Qiu, Huai Sheng. 2005. Chinese Traditional Music in Greater Vancouver. Canadian Folk Music / Musique folklorique canadienne 39: 1-5.

Qiu, Zhi Chen. 2006. Xi mi shuo xi. Beijing: Zhong guo xi ju chu ban she.

Roy, Carmen. N.d. Mémoires de Marius Barbeau. Fonds Carmen Roy, ACQ 2000-F0003. 622 f.12, pp. 322-326; 622 f.14, pp. 355-356; 623 f.2 , pp.708-710. Archives, Canadian Museum of Civilization.

Su, Guo Rong. 2005. Zhong guo xi qu jing dian ( di 3 juan jing). Ji nan: Shan dong jiao yu chu ban she.

Su, Hai Po. 2007. Li yuan na ren na shi. Qing dao: Qing dao chu ban she.

Sun, Hong Xia. 2006. Min jian xi qu. Beijing: Zhong guo she hui chu ban she.

Tan, Zhi Xiang. 2005. Zhong guo xi qu jing dian ( di 5 juan jing). Ji nan: Shan dong jiao yu chu ban she.

Tang, Xian Zu. 2006. Mu dan ting. Shanghai: Hua dong shi fan da xue chu ban she.

Wang, An Kui. 2005. Xi qu yan jiu (di 68 ji). Beijing: Wen hua yi shu chu ban she.

Wang, Han Min. 2007. Dao jiao shen xian xi qu yan jiu. Beijing: Ren min wen xue chu ban she.

Wang, Shi Pu. 2006. Xi xiang ji. Shanghai: Hua dong shi fan da xue chu ban she.

Wang, Xing Rong. 2005. Di fan xi ji jin. Beijing: Zhong guo she hui chu ban she.

Wang, Yuan Hua. 2007. Qing yuan tan xi lu. Shanghai: Shang hai shu dian chu ban she.

Xia, Lan. 2007. Zhong guo xi qu wen hua. Beijing: Shi shi.

Xu, Bing Sheng. 2005. Gu dai xiao shuo yu xi qu. Tai yuan: Shan xi ren min chu ban she.

Xu, Mu Yun. 2006. Li yuan wai ji. Beijing: Sheng huo du shu xin zhi san lian shu dian.

Xu, Pei Jun. 2005. San ban zhong gu dian ming ju xin shang (jing). Shanghai: Shanghai ci shu chu ban she.

Xu, Xian Ling. 2005. Jin dian xi qu hui cui. Beijing: Zhong guo xi ju chu ban she.

Yang, Hui Ling. 2006. Xi qu ban she yan jiu: ming qing jia ban. Xiamen, Fujian province: Xian men da xue chu ban she.

Yee, Paul. 2005. Chinatown: an illustrated history of the Chinese communities of Victoria, Vancouver, Calgary, Winnipeg, Toronto, Ottawa, Montreal and Halifax. Toronto: James Lorimer.

---. 1996. Struggle and hope: the story of Chinese Canadians. Toronto: Umbrella Press.

Yu, Han Dong. 2006. Zhong guo xi qu biao yan yi shu ci dian. Beijing: Zhong guo xi ju chu ban she.

Yung, Bell. 1989. Cantonese opera: performance as creative process. Cambridge: Cambridge University Press.

Zen, Ji Xin. 2005. Mei you zhong dian de nian pan: Zhong guo xi ju fa zhan yu fan si. Ji nan: Shan dong wen yi chu ban she.

Zhen, Qiu Ping. 2007. Jing ju wen da san bai ti. Beijing: Wen hua yi shu chu ban she.

Zhang, Fa Ying. 1991. Zhong guo xi ban shi. Shen yang: Shen yang chu ban she.

Zheng, Xiang Ming. 2006. Li yuan ji yi: Chong qing jiu wen lu 1937-1945. Chongqing: Chong qing chu ban she.

Zhou, Yi Bai. 2007. Zhong guo xi ju shi chang bian. Shanghai: Shanghai shu dian chu ban she.

Zuo, Peng Jun. 2005. Wan qing ming guo chuan qi za ju kao suo. Beijing: Ren ming wen xue chu ban she.